Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1960 r., Nr 30, poz. 168 z późn. zm.Dz. U. 2018 poz.2096) oraz instrukcja kancelaryjna – załącznik do Decyzji nr 41/11 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 21.02.2011 r.

 

- instrukcja kancelaryjna

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
w poszczególnych komórkach organizacyjnych
 Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce

 

 

 

Zespół  Kontroli

Sposób przyjmowania i załatwiana spraw dotyczących  skarg i wniosków szczegółowo opisano w zakładce „skargi i wnioski” 

 

 

Ochrona danych osobowych – przyjmowanie i załatwianie spraw

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Ostrołęce  

Kontakt:

ul. Janusza Korczaka 16, 07-409 Ostrołęka

tel. 47 704 14 00 fax. 47 70 414 09

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych KMP Ostrołęka. Adres mailowy: kmpostroleka@ra.policja.gov.pl 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu załatwienia zgłoszonej przez Panią/Pana sprawy.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej – stanowiącej załącznik do Decyzji nr 41/11 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 21.02.2011 r. z późniejszymi zmianami 

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Komendant Miejski Policji w  Ostrołęce nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych (imię, nazwisko, adres) jest dobrowolne. Nie podanie tych danych uniemożliwi zastosowanie zasady pisemności, określonej w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a tym samym nie będzie możliwe pisemne poinformowanie Pani/Pana o załatwieniu sprawy.

 

 

 Zespół  Kadr i Szkolenia

Wszystkie sprawy wpływające do Zespołu Kadr i Szkolenia KMP w Ostrołęce załatwiane są zgodnie z art. 35 kpa – bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem określonych terminów oraz w oparciu o procedury wynikające z innych obowiązujących przepisów.

O każdym przypadku zwłoki lub nie załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od Zespołu Kadr i Szkolenia KMP w Ostrołęce, informuje się stronę podając przyczynę zwłoki i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy. Kwestie dotyczące spraw osobowych załatwiane są przez wyznaczonych pracowników. 

 

Zespół Komunikacji Społecznej

Zadaniem Zespołu Komunikacji Społecznej jest zapewnienie Komendantowi Miejskiemu Policji warunków do kierowania Komendą Miejską  Policji, w tym m.in.: obsługa kancelaryjna w zakresie poczty wpływającej do komórek organizacyjnych oraz kierownictwa KMP; obsługa poligraficzna komendy; obsługa Elektronicznej Skrzynki Podawczej urzędu, Biuletynu Informacji Publicznej;  realizacja zadań z zakresu kontaktów z mediami, uzyskiwanie niezbędnych danych do sporządzenia informacji dla Policji i innych uprawnionych organów lub instytucji; opracowanie kryteriów oceny jednostki Policji; organizowanie odpraw, narad, konferencji i spotkań kierownictwa Komendy; prowadzenie badań opinii publicznej. W Zespole za koordynację zadań odpowiada rzecznik prasowy komendanta. Pracownicy zespołu obsługują sekretariat  kierownictwa KMP.

Zespół Komunikacji Społecznej przyjmuje i załatwia sprawy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, „Instrukcji kancelaryjnej” stanowiącej załącznik do Decyzji nr 41/11 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 21.02.2011 roku z późn. zm.

Z pracownikami zespołu można kontaktować się telefonicznie – sekretariat 47  704 14 00 lub poprzez pocztę e-mail-ową: kmpostroleka@ra.policja.gov.pl 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 17.05.2019
Data modyfikacji : 16.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Ostrołęce
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Żerański
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Żerański
do góry