RODO - Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO W KMP W OSTROŁĘCE

Szanowna Pani/Szanowny Panie, w związku z wejściem w życie: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Ostrołęce  

Kontakt:

ul. Janusza Korczaka 16, 07-409 Ostrołęka

tel. (0 29) 760 14 00 fax. (0 29) 760 1409.

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Miejskie Policji w Ostrołęce:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych KMP Ostrołęka.

- adres: ul. Janusza Korczaka 16, 07-409 Ostrołęka
- e-mail: kmpostroleka@ra.policja.gov.pl 


3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce.
W KMP w Ostrołęce dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie
uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów. Informacje o
zbiorach danych osobowych, w tym:

- celach przetwarzania,

- podstawach prawnych przetwarzania,

- osobach, których dane są przetwarzane,

- odbiorcach danych,

- okresach przechowywania.


 4. Odbiorcy danych osobowych. W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.


5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

- prawo dostępu do własnych danych osobowych,

- prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.


 

 

Metryczka

Data publikacji 06.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Ostrołęce
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Żerański
do góry