Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Data publikacji strony internetowej: 2009-11-19

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Strona internetowa http://bip.ostroleka.kmp.policja.gov.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
- pochodzą z różnych źródeł,
- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

2. Niektóre dane ze względu na swoją specyfikę zostały opublikowane w postaci tabel i wykresów.

Deklarację sporządzono w dniu 2020-09-22 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu:

ul. 11 Listopada 37/59

adres poczty elektronicznej: zenon.romanek@ra.policja.gov.pl

47 701 20 79

Osobą odpowiedzialną jes mł. insp. Zenon Romanek koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami KWP zs. w Radomiu.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Korczaka 16 w Ostrołęce. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. W powyższym budynku swoją siedzibę mają również Centralne Biuro Śledcze Policji, Sekcja w Ostrołęce Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, Sekcja w Ostrołęce Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Wejście na teren Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce dla interesantów możliwe jest wyłącznie od strony ul. Janusza Korczaka. Punkt wyposażony jest w przejścia dla osób pieszych oraz bramę wjazdową dla pojazdów, które umożliwiają wejście oraz wjazd na teren jednostki również osobom niepełnosprawnym. 

Na terenie parkingu ogólnie dostępnego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce wyznaczone zostały miejsca parkingowe dla interesantów w ilości 5 szt. oraz miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznakowane białą kopertą (P-20) oraz symbolem osoby na wózku (P-24) w ilości 7 szt.

Do wejścia głównego prowadzą schody od strony ulicy Janusza Korczaka. Po lewej stronie schodów znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Po prawej stronie drzwi windy znajduje się dzwonek przywoławczy.

W holu głównym po prawej stronie znajduje Recepcja. Personel Recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Wejście do obiektu KMP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Wszyscy interesanci wchodzący do obiektu podlegają wpisowi do ewidencji osób wchodzących do budynku z odnotowaniem:

  • danych personalnych (ustalonych na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem);
  • celu przybycia do konkretnej komórki organizacyjnej;
  • numeru wydanej karty z nadrukiem „GOŚĆ”.

Osobie wezwanej lub zgłaszającej się z własnej inicjatywy pracownik recepcji zezwala na wejście, wyłącznie po uprzednim telefonicznym powiadomieniu właściwej merytorycznie jednostki/komórki organizacyjnej, której wyznaczony pracownik ma obowiązek interesanta osobiście odebrać, a po załatwieniu sprawy odprowadzić go z powrotem do recepcji KMP.

Interesanci zewnętrzni wchodzą do obiektów KMP zlokalizowanych przy ul. Janusza Korczaka 16 wyłącznie przez recepcję KMP.

Interesanci wchodzący do obiektów KMP mogą być sprawdzeni przy użyciu bramki lub/oraz ręcznego wykrywacza metalu pod kątem wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów (zgodnie z przyjętymi w tym zakresie w OIN procedurami postępowania).

Przejście z recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody i windy.

Interesanci mogą być obsłużeni w holu za bramkami znajdującymi się w głównym wejściu do budynku.

W budynku znajdują się windy.

Toalety dla interesantów, w tym także dla osób niepełnosprawnych, znajdują się na każdym piętrze budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 22.09.2020
Data modyfikacji : 15.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Ostrołęce
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Żerański
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Żerański
do góry